Donnerstag, 09.12.2010

Home Page Image
ich-3

myblog

 theke

F.P. Gunnar Kohleick

Met de Twei nom Krankenhuus

De Oppa woar em Krankenhuus, awwer wat hä ha''en weet eck nitt....

Lange Tied fohr de Twei van Owerbarmen uut, öwer Aulen Matt, Loh nom Krankenhuus inne Heusner Stroote. Domols woar dat noch met dä kleenen Baan, twei Wagen vananger vöarseck, hengernanger. Vören woar de Fahrer an sinne „Orgel“, dat soa uut, as ha''en hä son Prengel wie minne Moder an eahrem Fleeschwolf oder de Koffemöhl. Hä dreiten no reits, do foahr de Bahn schneller, noh lenks langsammer, glöw eck. Eck häv et soa gespellt, wenn eck es den Fleeschwolf ruut hollte, tum speelen.

De Oppa woar em Krankenhuus un wer mauten et Sonndachs tu em. Am Loh sent vie iingesteegen.

Eck foahr gähn mitte Strootenbahn, awwer wat mitm Oppa woar wet eck nitt....

Do vören biem Fahrer kieken wat de makten, woar dat grötzte. De avgeschuvten Holtsette, de aule Lederriemen, de van dem Schaffner kort vöar de Haltestelle getrocken woard, dat Klengeln häv eck emmer noch im Kopp. Op de Äad woaren Holtroste, tum rienkommen mauten wear twei Stufen hoach; eck mien et wöar gestern.

Awwer wat mett'm Oppa woar wet eck nitt....

De Schaffner met sinne Kasse vörm Buck. Dat hadden lenks en Röhrken föar de Faufpenningstöcke, en twiddes Röhrken föar de Groschen, eens för de Foffziger un eent för de Markstöcke. Hä hadden en Blöcksken för de Fahrschiene en en Ledertäsche, un dohänger stoppten hä de Geldschiene renn; un anne Sitt häng en kleenen Bleistift.

Wear woren nom Oppa ongerwechs, awer watt mett em woar weet eck nitt....

Manchmol kömmt et meck so vöar als op eck et noch ruuken könnt. Hängen dä Wagen woar de föar de Raucher. Vören sooten miestens de aulen Wiewer, hängen de Kääls – woaren ja am schmooken. Wenn de Schaffner hängen fädich woar mit’m kasseeren stech hä an de nächste Haldestelle wear ömm un koom no vören.

Awwer wat mit’m Oppa woar weet eck werklech nitt mie....
Bolds dropp esse gestorwen....

 


 
 
 
 

 
  Betriebsklima